การทำสมาธิ สัมพันธ์กับการหายใจ

#การทำสมาธิสัมพันธ์กับการหายใจ : เวลาหายใจเข้าพยายามหายใจเข้าทางจมูกเท่านั้น เพราะภายในจมูกมีเครื่องกรองอากาศ คือ ขนจมูก และมีเยื่อเมือกเหนียวๆ ที่ช่วยจับฝุ่นละอองในอากาศที่เข้ามาพร้อมลมหายใจเข้า ให้สูดลมหายใจเพื่อเอาอากาศที่ดี (oxygen) เข้าในปอดให้มากที่สุดให้ปอดพองโต กลั้นหายใจไว้โดยนับ ๑ ถึง ๓ ช้าๆ แล้วจึงค่อยๆ หายใจออกทางปากให้มากที่สุดให้ปอดแฟบลง หรือท้องแฟบลง เพื่อให้อากาศที่เป็นของเสีย (carbon dioxide) จากเซลล์ออกมาให้มากที่สุด นั่นคือออกซิเจนจะเข้าไปในปอดเต็มที่ และคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากปอดเต็มที่เช่นกัน

ธรรมดาปอดปกติมีความจุ ๒ ข้าง ประมาณ ๓.๕ – ๔.๕ ลิตร แต่ที่เราหายใจตามปกติอยู่ทุกวันนั้น อากาศเข้าปอดเพียงครึ่งลิตรเท่านั้นเอง ของเสียหรือคาร์บอนไดออกไซด์ก็ออกมาไม่มาก การฝึกการหายใจให้ถูกต้อง ควบคู่กับการทำสมาธิไปพร้อมๆกัน ย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและจิตของตนเองได้โดยมิต้องลงทุนอะไรมากเลย…!

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ คือ ความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

#สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ คือ ความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดา ซึ่งจะเป็นสิ่งคอยปกป้องรักษา และเสริมส่งให้ผู้ประพฤติประสพสุขสวัสดิ์ในกาลทุกเมื่อ

#สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากนี้ข้าพเจ้ามิเคยเชื่อเพราะยังมิไม่เคยประสพอย่างแท้จริง…!

สุขกับทุกข์ มันอยู่ที่เดียวกัน คือที่ใจ

#สุขกับทุกข์ มันอยู่ที่เดียวกัน คือที่ #ใจ
ต่างกันที่ว่าเราจะไปยึดในสิ่งไหน
ถ้ายึด #สุข..ก็สุข
ยึด #ทุกข์…ก็ทุกข์
แต่ถ้าไม่ยึดทั้งสอง…ก็ไม่สุขไม่ทุกข์
คือ #อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ นั่นเอง
ฉะนั้น #อย่าให้ความคิดเป็นคุกกักขังชีวิต จนจิตใจไร้อิสรภาพ…!

ชีวิตจะสุขหรือทุกข์ อยู่ที่ความคิดตัวเราเอง

#ชีวิตจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ “ความคิดตัวเราเอง”

#ถ้ามีปัญญารู้เท่าทันความคิดก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

เปรียบเหมือน เมฆหมอกที่ปกคลุม จะสดใสหรือมืดครึ้ม ก็อยู่ที่แสงสว่างที่สาดส่องเข้ามานั่นเอง…!

ภาวนา(pray)> สติ(Mindfulness)> สมาธิ(Concentration)> ปัญญา(Insight)