สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ คือ ความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

#สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ คือ ความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดา ซึ่งจะเป็นสิ่งคอยปกป้องรักษา และเสริมส่งให้ผู้ประพฤติประสพสุขสวัสดิ์ในกาลทุกเมื่อ

#สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากนี้ข้าพเจ้ามิเคยเชื่อเพราะยังมิไม่เคยประสพอย่างแท้จริง…!

แชร์