ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม

     วันนี้วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึงการประชุม
ถือศีลฟังธรรม ในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง
การฟังธรรม) กำหนดเดือนจันทรคติละ ๔ วัน ได้แก่
– วันขึ้น ๘ ค่ำ
– วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ)
– วันแรม ๘ ค่ำ
– วันแรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด
ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ)

     วันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำคัญ ด้วยการ
ไปวัดเพื่อบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

     สมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่า นักบวชศาสนาอื่น
มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอน
ในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มี พระพุทธองค์
จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนา และแสดงธรรม
เทศนาแก่ประชาชน
     พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น วันแห่งการ
ฟังธรรม (วันธรรมสวนะ)

     สำหรับประเทศไทย วันธรรมสวนะนี้ เริ่มมีมาตั้งแต่
สมัยกรุงสุโขทัย และจะมีตลอดไป หากพุทธศาสนิกชน
ร่วมกันรักษาไว้…!

ทั้งทุกข์ และสุข ล้วนไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน

      เวลาฝนตก เรามักถามตัวเองว่า เมื่อไหร่ฝนจะ
หยุดตก…? หรือเราจะต้องทนเปียกปอนอย่างนั้นหรือ..!
ฝนตกแล้วเรา….และพระจะออกรับบิณฑบาตอย่างไร…!

      ถามตัวเองซ้ำๆ กับความทรงจำเดิมๆ กับความรู้สึกเดิมๆ
และแล้วสายฝนก็จางหาย ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใส
      อาจถามในใจว่า… ทำไมเหตุการณ์ทุกอย่างช่างเปลี่ยนไปรวดเร็ว

     สายฝนที่เคยตกกระหน่ำจากเราไปไหน

      โลกที่เคยเปียกปอนจากเราไปไหน

      สิ่งที่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ ประมวลได้ว่า…ไม่มีสถาน
ที่ใดที่ฝนตกตลอดเวลา เช่นเดียวกัน…ไม่มีความทุกข์
ความสิ้นหวังใดๆ ที่จะคงอยู่ได้ตลอดเวลา

      คำว่าตลอดกาล…ใช้ไม่ได้กับความทุกข์….ความสุข
ทั้งทุกข์ และสุขล้วนไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน

     ขอให้เรามีความหวัง ขอให้เรามีแสงสว่างในใจเสมอ
ฝนจะตก ฟ้าจะร้อง น้ำตาจะหลั่งไหล … แต่ในไม่ช้าท้องฟ้า
จะเปิดเผยให้เห็นความงดงาม แล้วใบหน้าของเราจะมี
รอยยิ้มผลิบานขึ้นอีกครา…!