ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม

     วันนี้วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึงการประชุม
ถือศีลฟังธรรม ในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง
การฟังธรรม) กำหนดเดือนจันทรคติละ ๔ วัน ได้แก่
– วันขึ้น ๘ ค่ำ
– วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ)
– วันแรม ๘ ค่ำ
– วันแรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด
ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ)

     วันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำคัญ ด้วยการ
ไปวัดเพื่อบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

     สมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่า นักบวชศาสนาอื่น
มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอน
ในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มี พระพุทธองค์
จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนา และแสดงธรรม
เทศนาแก่ประชาชน
     พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น วันแห่งการ
ฟังธรรม (วันธรรมสวนะ)

     สำหรับประเทศไทย วันธรรมสวนะนี้ เริ่มมีมาตั้งแต่
สมัยกรุงสุโขทัย และจะมีตลอดไป หากพุทธศาสนิกชน
ร่วมกันรักษาไว้…!

แชร์