ทักษะการอ่านเขียนคือพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ

สามเณรน้อยๆ ที่เข้ามาบรรพชาที่วัดอุทกเขปสีมาราม เบื้องต้นส่วนมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านหนังสือไม่ออก อ่านหนังสือไม่แตก อ่านแบบไม่เข้าใจความหมาย อ่านแบบขอไปที

ทั้งนี้จึงจำต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณควบคู่กันที่เดียวสำหรับแก้ปัญหา (พระเดช-ทำให้เกรงกลัว,พระคุณ-ทำให้สำนึก,อุ่นใจ)

#ถือเป็นภาระที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สำหรับการอ่านไม่ออกเขียนสะกดคำไม่ได้นี้ ซึ่งได้วางวิธีการโดยปรับตามลำดับขั้น ดังนี้

ขั้นที่ ๑ ฝึกอ่านทุกวัน โดยการหลังปฏิบัติธรรมและทำวัตรเช้า (๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ให้สลับกันฝึกการอ่าน โดยใช้หนังสือธรรมบ้าง วินัยบ้าง ฯลฯ

ขั้นที่ ๒ ฝึกการเขียนควบคู่กับการอ่านโดยใช้อักษรไทย เลขไทย คำ ประโยค ที่ได้จากประสบการณ์ต่างๆ เช่น การจดบันทึกประจำวัน การจดบันทึกการเดินทาง ฯลฯ

ขั้นที่ ๓ การฝึกคัดลายมือ นอกจากทำให้ลายมือสวยงามแล้วยังเป็นการช่วยในการจดจำรูปคำต่างๆ ได้มากขึ้น

ขั้นที่ ๔ การวาดรูป ประกอบคำ ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนุกไปกับงาน โดยมีการจำแนกคำออกมาเพื่อให้สามเณรเข้าใจการผสมคำมากขึ้น

ขั้นที่ ๕ การนำคำมาแต่งเป็นประโยคสื่อสารรูปหรือเหตุการณ์จริง เช่น การเขียนเรียงความ (แต่งกระทู้ธรรม)

ขั้นที่ ๖ การเขียนคำตามภาพวาดโดยให้สามเณรมีอิสระตามความคิดของตนเอง

#โดยกระบวนการ ๖ ขั้นตอนดังกล่าว กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบตามลำดับ คาดว่าจะช่วยให้สามเณร สามารถอ่านออกเขียนได้ และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน เมื่อประสบผลสำเร็จสามเณรจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมีความมั่นใจว่าตนเองว่า สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้ ซึ่งวิธีการนี้ เท่าที่ผ่านมาสามารถวัดผลประเมินผลความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจนเป็นลำดับ….!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •