เรื่องของโลกบางเรื่อง อย่าไปรู้ อย่าไปคิด ถ้าไม่อยากเป็นบ้า

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
“…….ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้
อันบุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่ง
ความบ้า เดือดร้อน

อจินไตย ๔ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
   – พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑
   – ฌานวิสัย ของผู้ได้ฌาน ๑
   – วิบากแห่งกรรม ๑
   – ความคิดเรื่องโลก ๑

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้แล
ไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า
เดือดร้อน ฯ……”

   ปัจจุบัน เรื่องของโลกบางเรื่องก็โง่ๆซะบ้าง อย่าไปรู้
อย่าไปคิด ถ้าไม่อยากเป็นบ้า หรือเดือดร้อน..!

การสร้างสุขแบบพุทธศาสน์+วิทยาศาสตร์

     ต้องยอมรับว่า บางครั้งชีวิตคนเราก็เต็มไปด้วยปัญหา
วุ่นวายต่างๆ มากมาย ซึ่งดูเหมือนสุดจะทนทาน

     ดังนั้น สัญชาตญาณของคนจึงเกิดความกังวลใจ
ต่อสิ่งที่มองไม่เห็นในอนาคต และพยายามหวนรำลึกถึง
อดีตเก่าๆ เรื่องเก่าๆ ที่ตนเคยสมหวัง สดชื่น อยู่บ่อยๆ

     ถ้าอยากจะแก้ปัญหานั้นให้หมดไป สิ่งสำคัญคือ จงใช้
หลักพุทธศาสน์ คือ “สติ” ความระลึกได้ การตื่นรู้ และ
จงหันหน้าเผชิญกับความจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต

     วิธีการนี้เท่านั้น ที่จะช่วยกระตุ้นการแตกกิ่งก้านของ
เซลล์สมอง เพิ่มจุดสัมผัสระหว่างกิ่งก้านของเซลล์สมอง
และเพิ่มการไหลเวียนของสารเคมีทางสมอง คือสารแห่ง
ความสุข (Endophins) + วิทยาศาสตร์

     การเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกล่าวนี้ สมองจะสามารถ
ช่วยให้เราเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีความสุข และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ชีวิตมากขึ้น..!

จงเอาชนะความกลัว

     บ่อยครั้งที่ความกลัว ทำให้เสียโอกาสดีๆ ที่เข้ามา
ในชีวิตอย่างน่าเสียดาย เพราะความกลัวจะทำให้เรา
หยุดอยู่กับที่ ไม่กล้าที่จะก้าวเดินต่อไป

     หากสามารถควบคุมหรือเอาชนะความกลัว ให้หมด
จากใจได้ ย่อมจะทำให้เราเกิดความเข้มแข็ง และเกิด
กำลังใจ พร้อมที่จะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปได้อย่าง
ง่ายดาย

     ชีวิต…ไม่มีอะไรน่ากลัวมากไปกว่า “ใจ” เราเอง
ที่ยอมจำนนต่ออุปสรรคต่างๆ ที่พบเจอ

     จงจำให้ขึ้นใจว่า “อุปสรรค” นั้นเป็นเพียง สีสัน
ของชีวิต ที่ช่วยแต่งเติมชีวิตให้มีรสชาติ สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ
ให้เลือดลมสูบฉีด ก็เท่านั้น สู้ๆนะเด็กน้อย..!