เรื่องของโลกบางเรื่อง อย่าไปรู้ อย่าไปคิด ถ้าไม่อยากเป็นบ้า

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
“…….ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้
อันบุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่ง
ความบ้า เดือดร้อน

อจินไตย ๔ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
   – พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑
   – ฌานวิสัย ของผู้ได้ฌาน ๑
   – วิบากแห่งกรรม ๑
   – ความคิดเรื่องโลก ๑

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้แล
ไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า
เดือดร้อน ฯ……”

   ปัจจุบัน เรื่องของโลกบางเรื่องก็โง่ๆซะบ้าง อย่าไปรู้
อย่าไปคิด ถ้าไม่อยากเป็นบ้า หรือเดือดร้อน..!

แชร์