ชีวิตจะสุขหรือทุกข์ อยู่ที่ความคิดตัวเราเอง

#ชีวิตจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ “ความคิดตัวเราเอง”

#ถ้ามีปัญญารู้เท่าทันความคิดก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

เปรียบเหมือน เมฆหมอกที่ปกคลุม จะสดใสหรือมืดครึ้ม ก็อยู่ที่แสงสว่างที่สาดส่องเข้ามานั่นเอง…!

ภาวนา(pray)> สติ(Mindfulness)> สมาธิ(Concentration)> ปัญญา(Insight)

แชร์