โลกนี้มีหลายสิ่ง ที่ไม่จำเป็นต้องไปทำ “ความเข้าใจ”

โลกนี้มีหลายสิ่ง ที่ไม่จำเป็นต้องไปทำ “ความเข้าใจ” เพียงรู้แล้วก็ปล่อยไปเฉยๆ แล้วจิตจะสุขสงบ สดใสเยือกเย็นขึ้นเอง เพราะถ้ายิ่งไปทำความเข้าใจ ก็จะยิ่งเกิดความวุ่นวายมากขึ้น

เสมือนการวิ่งไล่จับ “ผีเสื้อ” ถ้ายิ่งวิ่งไล่จับ ยิ่งจะไม่ได้ แต่..เมื่อหยุดนิ่งเฉยๆ ได้เมื่อไหร่ ผีเสื้อจะบินมาหาเอง…..!

วัน “อัฏฐมีบูชา” ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน ๖)

วันนี้ เป็นวัน “อัฏฐมีบูชา” ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน ๖) คือ วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา เป็นการรำลึกถึงความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับสูญสลายของสรรพสิ่ง พร้อมทั้งการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท…!

การรำลึกถึงดังกล่าว ย่อมเป็นประโยชน์ กับผู้ที่น้อมนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปถือและปฏิบัติ นั่นเป้าหมายสำคัญของพุทธศาสนา คือการเข้าใจชีวิต เข้าใจโลก เข้าใจธรรมและเข้าใจตนเอง…!

Cr : Picture from google

เกียรติยศชื่อเสียงที่แท้ คือคุณธรรมความดีที่ตนสร้างขึ้น

#เกียรติยศชื่อเสียง มิใช่ตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้มาแล้ว แต่ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ ความเครียดกังวล เดือดร้อน ไร้คุณค่าคุณธรรม และ #ที่ซ้ำร้ายยังส่งต่อความความเครียดกังวลเดือดร้อนให้ผู้อื่นจงจำไว้ว่า #เกียรติยศชื่อเสียงที่แท้ คือ #คุณธรรมความดีที่ตนสร้างขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น คุณธรรมความดีนี้สามารถสร้างได้ด้วยตนเองตลอดเวลา มิต้องรอคอย อ้อนวอน วิงวอนร้องขอให้ใครหรือเทวดาตนใดมาช่วย…!

ดอกบัว มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนากว่า ๒,๖๐๐ ปี

#ดอกบัว : มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนากว่า ๒,๖๐๐ ปี ตามพุทธประวัติดอกบัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ความเชื่อในทางพุทธศาสนา ท่านเปรียบ ดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้นั้น เสมือนบุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ดอกบัว จึงถือว่ามีความสำคัญทั้งในแง่พืชพันธุ์ธัญญาหาร ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของมนุษย์ และเป็นดอกไม้ประจำพระพุทธศาสนา มีความหมายอันลึกซึ้ง เป็น #พืชมงคล….!