วัน “อัฏฐมีบูชา” ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน ๖)

วันนี้ เป็นวัน “อัฏฐมีบูชา” ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน ๖) คือ วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา เป็นการรำลึกถึงความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับสูญสลายของสรรพสิ่ง พร้อมทั้งการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท…!

การรำลึกถึงดังกล่าว ย่อมเป็นประโยชน์ กับผู้ที่น้อมนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปถือและปฏิบัติ นั่นเป้าหมายสำคัญของพุทธศาสนา คือการเข้าใจชีวิต เข้าใจโลก เข้าใจธรรมและเข้าใจตนเอง…!

Cr : Picture from google

แชร์