เกียรติยศชื่อเสียงที่แท้ คือคุณธรรมความดีที่ตนสร้างขึ้น

#เกียรติยศชื่อเสียง มิใช่ตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้มาแล้ว แต่ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ ความเครียดกังวล เดือดร้อน ไร้คุณค่าคุณธรรม และ #ที่ซ้ำร้ายยังส่งต่อความความเครียดกังวลเดือดร้อนให้ผู้อื่นจงจำไว้ว่า #เกียรติยศชื่อเสียงที่แท้ คือ #คุณธรรมความดีที่ตนสร้างขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น คุณธรรมความดีนี้สามารถสร้างได้ด้วยตนเองตลอดเวลา มิต้องรอคอย อ้อนวอน วิงวอนร้องขอให้ใครหรือเทวดาตนใดมาช่วย…!

แชร์