ดอกบัว มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนากว่า ๒,๖๐๐ ปี

#ดอกบัว : มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนากว่า ๒,๖๐๐ ปี ตามพุทธประวัติดอกบัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ความเชื่อในทางพุทธศาสนา ท่านเปรียบ ดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้นั้น เสมือนบุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ดอกบัว จึงถือว่ามีความสำคัญทั้งในแง่พืชพันธุ์ธัญญาหาร ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของมนุษย์ และเป็นดอกไม้ประจำพระพุทธศาสนา มีความหมายอันลึกซึ้ง เป็น #พืชมงคล….!

แชร์