คนจะดี จะประเสริฐ ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตน

     คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสากล
เป็นหลักความจริง สามารถใช้ได้กับบุคคลทุกชาติ ทุกภาษา
และทุกยุคทุกสมัย

     เช่น ทรงสอนไม่ให้ถือ ชาติ ชั้น วรรณะ แต่ให้ถือเอา
ความประพฤติตนเป็นหลัก ดังที่ตรัสว่า

     “คนเราจะดีหรือชั่ว มิใช่เพราะเชื้อชาติ วรรณะ
เป็นตัวกำหนด การกระทำของคนต่างหากเป็นตัวกำหนด”

     คนจะดี จะประเสริฐ ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตน
ไม่ใช่เพราะการเกิดในตระกูลสูง มีวรรณะสูงหรือมี
ทรัพย์สมบัติมาก เพราะถึงจะเกิดดีมีพร้อม แต่ประพฤติ
ปฏิบัติไม่ดี ยังเบียดเบียนระรานผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา
หรือใจ ก็ไม่เรียกว่าเป็นคนดีหรือผู้ประเสริฐได้..!

แชร์