กุศโลบาย เรียก “สติ”

     หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ท่านกล่าวว่า
     “พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคนเขาไปหา
หมอดู เคราะห์ร้ายก็ต้องสะเดาะเคราะห์ อาตมาก็มาดู
เหตุการณ์ โชคลางไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดู อาตมาก็
ตั้งตำราขึ้นมาด้วยสติ

     บอกว่าโยมไปสวดพุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่า ๑ ให้ได้
เพื่อให้สติดี แล้วสวด “พาหุงมหากา” หายเลย

     สติก็ดีขึ้น เท่าที่ใช้ได้ผลสวดตั้งแต่ นะโม พุทธัง ธัมมัง
สังฆัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา

     จบแล้วย้อนมาข้างต้น เอาพุทธคุณห้องเดียว ห้องละ
๑ จบ ต่อ ๑ อายุ อายุ ๔๐ สวด ๔๑ ก็ได้ผล”

     นี่เป็นกุศโลบาย เรียก “สติ” ที่ใช้ได้ผลดี การทำ การพูด
การคิด หากมี “สติ” เป็นเครื่องคุ้มครองรักษา ย่อมจะเกิด
ประโยชน์ต่อตน ต่อสังคม ที่สุดแม้ต่อโลก..!

แชร์