ชีวิตจริง คือ ปัจจุบัน

     ชีวิตจริง คือ ปัจจุบัน เวลาที่มีคุณค่า คือเวลาที่เป็น
ปัจจุบัน วินาทีต่อวินาที เมื่อเวลาเคลื่อนเลยไป ไม่มีใคร
สามารถนำช่วงเวลานั้นกลับมาใช้ซ้ำได้อีก อดีต ไม่มีจริง
เพราะอดีต คือภาพความจำที่เรานำมาคิดซ้ำในเวลา
ปัจจุบัน ส่วนอนาคตก็ไม่มีจริง เพราะอนาคต ก็คือการ
ปรุงแต่งในปัจจุบันของเรา

     จงจำไว้เสมอ ชีวิตจริง คือเรื่องที่เป็น “ปัจจุบัน” การ
อยู่กับปัจจุบันจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของเราได้
และเป็นกุญแจเพียงดอกเดียวที่จะไขความลับของชีวิต
จงมี “สติ” อยู่กับปัจจุบันจนถึงที่สุด แล้วชีวิตจะเป็น
ของเราอย่างแท้จริง…!

แชร์