ทุกวันเป็น “วันแม่และวันพ่อ”

     ทุกๆวัน คือ “วันแม่” วันที่ลูกต้องสำนึกระลึกรู้พระคุณ
ของแม่ (รวมถึงพ่อด้วย) และตอบแทนด้วยการทำให้แม่
(พ่อ) มีความภูมิใจ ปลื้มใจ สุขใจต่อการกระทำดีของลูก
มิใช่ปีหนึ่งจะระลึกถึงเพียงครั้งเดียว แล้วทำกิจกรรมดี
มีประโยชน์กันทีหนึ่งเท่านั้น ทุกวันต้องเป็นวันแม่,วันพ่อ

     ชีวิตมีวันนี้กันได้ เพราะมีท่านเป็นผู้ให้ชีวิต,เลือดเนื้อ
เป็นผู้เริ่มต้นชีวิตให้

     การทำดีต่อท่าน จึงเป็นสิ่งมงคล แม้เมื่อครา
ต้องลาลับดับชีวิตจากกัน นึกถึงสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกัน
เมื่อใด เมื่อนั้นก็สุขใจตลอดเวลา

     วันทุกวันจึงเป็น “วันแม่และวันพ่อ” วันที่ลูกๆได้ทำ
ความกตัญญูกตเวที คือ สำนึกระลึกรู้พระคุณท่าน
พร้อมทั้งตอบแทนบุณคุณนั้นในทุกๆวัน…!

แชร์