ในความมืด ย่อมมีความสว่าง     “ความทุกข์” เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์เกิดการ
ขับเคลื่อน เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

     หากไม่มีความทุกข์ ก็ไม่มีพระพุทธเจ้า
หากไม่มีภัยคุกคามจากธรรมชาติ ก็ไม่มีเทคโนโลยี

     เมื่อเรามีความทุกข์ต้องไม่ปล่อยให้ทุกข์มาทำร้าย
เพียงอย่างเดียว แต่ให้พิจารณาความทุกข์ และ
ใช้ประโยชน์จากความทุกข์นั้นด้วย

     การจะเข้าไปจัดการกับความทุกข์ได้นั้น
ต้องเริ่มจาก…..การตั้ง “สติ” และใช้ “ปัญญา”
พิจารณาหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขความทุกข์นั้น

     ความทุกข์จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากมาย
ดังคำที่ว่า “ความทุกข์มีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม” …!

แชร์