คนที่มีความสุข คือคนที่คิดบวก

คนที่มีความสุข คือคนที่คิดบวก คิดแต่สิ่งดีๆ จะไม่คิดร้าย
พูดร้าย ทำรายต่อคนอื่น สัตว์อื่น

คนที่มีความสุข ย่อมต้องการให้คน สัตว์รอบข้างตน
มีความสุขด้วย

คนที่มีความทุกข์ คือคนที่ชอบพูดร้าย คิดร้าย ทำร้าย
คนอื่นสัตว์อื่น (พูดได้ คิดได้ ทำได้ทุกๆเรื่อง)

ฉะนั้น อยากมีความสุข ก็จงมี “สติ” อย่าหลงกล
เอาความทุกข์มาใส่ตนเด็นขาด..!

แชร์