นิสัยเศรษฐี นิสัยยาจก

นิสัยเศรษฐี = จะฝึกให้ลูกหาเงินแต่เด็ก สอนให้เห็น
คุณค่าของเงิน เมื่อลูกเรียนจบก็จัดระบบการงานให้ ลูกจึงกตัญญู
ครอบครัวจึงเจริญ …!

นิสัยยาจก = จะฝึกให้ลูกใช้เงินแต่เล็ก ไม่รู้จักคุณค่าของเงิน
เมื่อลูกเรียน หรือเรียนจบก็ปล่อยตามยถากรรม ความกตัญญูจึงเสื่อมถอย
ครอบครัวจึงไม่เจริญ …!

แชร์