“พุทธะ” แปลว่า ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

“พุทธะ” แปลว่า ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ทุกชีวิตสามารถเข้าสู่ความเป็นพุทธได้เสมอ หากผู้นั้นหมั่นใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาอยู่เป็นนิจ

ในหัวใจของเรา มีความเป็นพุทธะอยู่มากน้อยเพียงใด

ทุกครั้งที่ก้มกราบพระพุทธรูป นอกจากจะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้ว หากได้ระลึกถึงความจริงอีกประการหนึ่งด้วยว่า “ในหัวใจของเรา มีความเป็นพุทธะอยู่มากน้อยเพียงใด” จะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นเตือนให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น..!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •