บุคคลที่มีความสุขมากที่สุดในโลก

#มีผลงานวิจัย…ของสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกหลายแห่งพบว่า …บุคคลที่มีความสุขมากที่สุดในโลก คือ…

#บุคคลที่ทำสมาธิ หรือดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธศาสนา มีรายงานการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่ได้พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารทางวิชาการ เช่น The American Journal of Philosophy, International Journal of Neuroscience, Phychosomatic medicine, American Pshchologist, India Journal of medical Research ว่า

#การทำสมาธิ ที่มีการทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น การดูคลื่นหัวใจ การเจาะเลือด ตรวจกรดแลคติก หรือการสแกนสมองพระสงฆ์ ของผู้ที่ทำสมาธิ จะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงกันทุกครั้งเป็นเครื่องสนับสนุนรองรับงานวิจัยนั้น

วันนี้คุณทำสมาธิหรือยัง?

ดังนั้น #จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์โลกจะต้องทราบถึงระบบการทำงานของคลื่นสมองของตัวเอง ด้วยเหตุว่า #การทำสมาธิย่อมมีผลดีต่อคลื่นสมอง คือคลื่นสมองจะต่ำกว่าคนปกติทั่วไป จะมีผลทำให้จิตใจสงบ เยือกเย็น ไม่เครียด มีอารมณ์ดี ร่าเริง เบิกบาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญาสมองดี และอายุยืน เป็นต้น

วันนี้ #คุณทำสมาธิหรือยัง….?

แชร์