ฝน กับ ธรรมะ

     ฝน…เปรียบดังธรรมะ ย่อมตกในบริเวณกว้าง
เพื่อให้สรรพชีวิตเจริญงอกงาม ส่วนชีวิตแต่ละชีวิต
จะซึมซับธรรมะได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของชีวิตนั้น เช่นเดียวกับลักษณะของ
ภาชนะรับน้ำฝน หากภาชนะที่มีรูรั่วหรือเป็นตะแกรง
ย่อมรับน้ำฝนไม่ได้ฉันใด

     คนที่ฟังธรรมะ แบบเข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา ไม่นำไป
ปฏิบัติใช้ ก็ย่อมไม่มีธรรมะไว้หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจ
ให้สดชื่น ฉันนั้น..

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •