กระบวนการ ของความสุข และความทุกข์


     ความสุขความทุกข์โดยจริงแล้วไม่ได้เกิดจากใครทำ
ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก แต่เกิดจากการกระทบกัน
ของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

     สิ่งภายนอกเป็นเพียงตัวแปร สิ่งภายในตัวเรา คือ
สติ เป็นสาเหตุใหญ่ ถ้าสติไม่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะไหน หรือเป็นใคร ก็มีความทุกข์ได้ทั้งนั้น

     เมื่อสติเข้มแข็ง ย่อมจะพิจารณาเห็นการทำงานของ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อเห็นกระบวนการดังกล่าว
จิตย่อมไม่รับอารมณ์เหล่านั้น อันเป็นต้นเหตุของ
ความสุข ความทุกข์ อารมณ์ที่ตัวเรารู้สึกว่ามันเป็น
ความสุข ความทุกข์ จึงถูกปรับสมดุลให้อยู่ในภาวะ
เป็นกลาง สิ่งที่เรียกว่า ความเบิกบาน จึงเกิดขึ้น..!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •