วิชาความรู้ และคุณความดี จะคงอยู่กับเราตลอดไป

     ต้องทำความเข้าใจว่า ตำแหน่งหน้าที่ การงาน
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น เมื่อถึงเวลาย่อม
จะต้องสูญเสียไป จากการครบกำหนดวาระบ้าง จากการ
ถูกช่วงชิงด้วยอำนาจมืดบ้าง หรือแม้จากความเบื่อหน่าย
ที่เกิดขึ้น

     แต่วิชาความรู้ ที่ตัวเราเองบ่มเพาะจากการศึกษา
เล่าเรียน จากประสบการณ์ และคุณความดีนั้น จะอยู่
กับเราตลอดไป และเป็นความภาคภูมิใจ ที่มิต้องรอ
ความหวังจากใคร หรือใครๆจะมาช่วงชิงไปได้

     ฉะนั้น เมื่อร่างกาย และสมองยังใช้ประโยชน์ได้
อย่าเกียจคร้าน จงขยันหาวิชาความรู้ และคุณความดี
เอาไว้เสมอ…!

แชร์