อานิสงส์การเดินจงกรม

     อานิสงส์การเดินจงกรม ๕ ประการ
     ๑. อทฺธานกฺขโม โหติ
ทำให้เป็นผู้เดินทางไกลได้ทน

     ๒. ปธานกฺขโม โหติ
ทำให้เป็นผู้ทำความเพียรได้ทน

     ๓. อัปฺปพาโธ โหติ
ทำให้เป็นผู้มีความไข้เจ็บน้อย

     ๔. อสิตํ ปีตํ ขายิตํ สมฺมา ปรืณามํ คจฺฉติ
ทำให้อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ย่อยได้ดี

     ๕. จงฺกมาธิคโต สมาธิ จิรฎฺฐิติโก โหติ
สมาธิที่บรรลุในขณะเดินจงกรมตั้งแน่วแน่อยู่ได้นาน

     ที่มา: พระไตรปิฎก, อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
จังกมสูตร

แชร์