ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ต่อกาลเวลาที่เสียไป


ภาพอดีต:
     พระเขมธัมโม
     พระมหาสมโภช ธัมมโภชโช

ภาพปัจจุบัน:
     พระภาวนาวิเทศ
     พระชลญาณมุนี ดร.

     วันคืนล่วงไปๆ สรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

     ชีวิตของเราก็เช่นกัน มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อม แลวนำไปสู่ความตาย

     เวลานี้มีจำกัด ควรใช้เวลาที่มีจำกัดนี้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตน และเพื่อนร่วมโลกให้มากที่สุด
เพื่อยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ ควรต้อง
ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าต่อกาลเวลาที่สูญเสียไป……!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •