มาทำประกันชีวิตตามแนวพุทธศาสนากันเถอะ๑. ไม่โหดร้าย = หมั่นเจริญเมตตา ใจสดใส ใจมีความสุข
จักไม่แก่ง่าย ตายเร็ว ไม่ต้องไปฆ่ากัน อยู่กันไม่นานเดี๋ยว
ก็ตายจากกันแล้ว

๒. ไม่มือไว = ไม่อยากจน ต้องขยันหมั่นเพียร กิน
เพราะหิว ใช้เพราะจำเป็น อย่ากิยเพราะอยาก ใช้
เพราะอยาก จะไม่พอกิน พอใช้

๓. ไม่ใจเร็ว = ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเอง ไม่มั่นใจก็อยู่
เป็นโสดไป อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อกัน

๔. ไม่พูดปด = พูดคำจริง คำสุภาพอ่อนโยน คำสนานจิตใจ

๕. ไม่หมดสติ = เจริญสติ เว้นจากสิ่งทำให้ขาดสติ สิ่งที่
ทำให้ควบคุมตนเองไม่ได้ สิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวง

ศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยของชีวิต ปลอดภัย
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต ทั้งภพนี้ และภพหน้า..!

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •