สิ่งมหัศจรรย์มักจะเกิดขึ้นบนความเบื่อ..

จงหยุดค้นหาคนอื่น แลวกลับมาค้นหาตนเอง หยุดนิ่งๆ
การหยุดนิ่งบางครั้งอาจเกิดความเบื่อในตนเอง

การเกิดความเบื่อนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะเมื่อเกิดความเบื่อตนเอง
ย่อมจะเกิดการค้นหา และพัฒนาตนเองต่อไป…

สิ่งมหัศจรรย์มักจะเกิดขึ้นบนความเบื่อ เจ้าชายสิทธัตถะ
เกิดความเบื่อจึงพัฒนามาเป็นพระพุทธเจ้า..!

แชร์